Αποφάσεις Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών (Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας)

(1). Η κατεδάφιση αυθαιρέτων οικοδομών, κτισμάτων, εγκαταστάσεων εντός δημόσιων ή ιδιωτικών δασών ή δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων (2). Η έγκριση και αναθεώρηση Γ.Π.Σ (3). Η έγκριση και αναθεώρηση Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (4). Η έγκριση πολεοδομικών μελετών ΒΕ.ΠΕ. που έχουν καθοριστεί με τα άρθρα 5, 19 και έχει ιδρυθεί Φορέας Διαχείρισης (5). Η συγκρότηση συνεργείου κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών, σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησής του από τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Νομάρχη (6). Η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός σχεδίου περιοχές για καθορισμό χώρων για ανέγερση κτιρίων δημόσιων και δημοτικών σκοπών και γενικά κτιρίων κοινής ωφέλειας (7). Η εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων που ανήκουν στο Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (8). Η εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών, που εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 267/1998 (195 Α') και της σχετικής νομοθεσίας (9). Απόφαση διάθεσης μέσων από τρίτους για κατεδάφιση αυθαιρέτων σε κοινοχρήστους χώρους (10). Η αναγνώριση ως κυρίας Δημοτικής ή Κοινοτικής οδού (11). Η αναγνώριση οδών προϋφισταμένων του 1923 εκτός σχεδίου (12). Καθορισμός των χρήσεων παραχωρούμενων δημόσιων εκτάσεων (13).Η κύρωση του δικτύου κοινόχρηστων χώρων οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού (14). Σύσταση επιτροπών για την κρίση δυνατότητας υπαγωγής πρόχειρων αυθαιρέτων κατασκευών στις διατάξεις του Ν.4014/11 (15). Τήρηση μητρώου ιδιωτικών επιχειρήσεων που έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν πρωτόκολλα κατεδάφισης (16). Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ ) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (17). Συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) (18). Διορισμός τριμελούς επιτροπής επικινδύνων οικοδομών του Π.Δ. 13-4-29 (19). Καθορισμός και επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών των υδατορεμάτων (20). Έγκριση αποφάσεων Ο.Τ.Α. α'και β'βαθμού περί Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (21). Χορήγηση όρων δόμησης σε τυφλά οικόπεδα (άρθρο 20 παρ. 10 του Ν.4258/14) (22). Προκήρυξης Πρόχειρου ή Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για εργασίες κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών (23). Κατακύρωση Πρόχειρου ή Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για εργασίες κατεδάφισης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δημιουργός ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΓΙΑΚΟΥΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Last Updated Απρίλιος 21, 2016, 06:30
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 20, 2016, 11:28